Logo

Aktualności

26.01.2021

Maryja w Tre Fontane:„Każde „Zdrowaś Maryjo” wypowiedziane z wiarą i miłością jest jak złota strzała, która dosięga Serca Jezusa”

Obserwując rzeczywistość możemy zaryzykować stwierdzenie, że z tym światem jest coś nie tak. Wygoda, hedonizm, zwierzęta często wynoszone ponad wartość życia ludzkiego, pochwała dewiacji na poziomie prawa w wielu państwach, „humanitarne” uśmiercanie, eutanazja, ideologia gender,  aborcja, zgorszenia, mordowanie i prześladowanie chrześcijan, wyrywanie Boga z przestrzeni publicznej w całych państwach, człowiek postawiony w miejsce Boga…lewicowe utopie, powolne zniewalanie, ubezwłasnowolnianie całych społeczeństw…czyli szybkie zmierzanie ku samozagładzie. Ludzkość niebezpiecznie przysnęła. Jest w potężnym i głębokim letargu, z którego może ją wyrwać już tylko Boża interwencja.

W Piśmie Świętym w wydatny sposób ukazana jest walka o dusze ludzkie, i choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, jest to walka na życie wieczne lub wieczną śmierć. Lecz człowiek zapomina, nie chce żyć Słowem Bożym i nie bacząc na konsekwencje, lekceważy je. Dlatego Bóg, by ratować chorą i pogrążoną w grzechu ludzkość, posługuje się w sposób doskonały, nadprzyrodzony swoimi posłańcami, w sposób szczególny zaś Najświętszą Maryją Panną. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył (por. Ez 33, 11).W tych czasach ostatnich, Bóg, kolejny już raz daje poznać swoja troskę o ludzkość, poprzez interwencje Matki Bożej, w niezliczonych objawieniach i orędziach dla ludzkości, niemal we wszystkich zakątkach świata.

 Dlaczego właśnie Maryja? Odpowiada nam św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, niestrudzony czciciel Maryi i potrzeby poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, w swoim natchnionym  dziele - Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny:

„ …Moc Maryi nad wszystkimi szatanami rozbłyśnie przede wszystkim w czasach ostatecznych, kiedy to szatan czyhać będzie na Jej pietę, czyli na Jej pokorne sługi i wierne dzieci, które Ona wzbudzi do walki z nim. W oczach świata będą oni mali i biedni, poniżeni, prześladowani i uciskani, jak pięta w stosunku do innych członków ciała.  Ale w zamian za to, będą oni bogaci w łaski Boże, które im Maryja rozdawać będzie obficie, będą wielcy i wzniośli w świętości przed Bogiem, wyniesieni ponad wszelkie stworzenie, pomocą Bożą wspierani, iż piętą swej pokory, wespół z Maryją zmiażdżą głowę szatana i staną sią sprawcami tryumfu Chrystusa”.(54)

  Jaką bronią będą walczyć dzieci Maryi? Matka Boża wskazuje m.in. s. Agnieszce Katsuko Sasagawie w, uznanych przez Kościół, objawieniach w Akita (Japonia), 13 października 1973 r. Wtedy, ostrzegając ludzkość mówi:

„Jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyna broń jaka wam pozostanie, to różaniec i znak pozostawiony przez mego Syna. Dlatego dzień i noc odmawiajcie różaniec. Na różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów”...i dalej Matka Boża mówi: „Nie będziecie mieć innej broni oprócz Różańca”... Jednocześnie Maryja prosi: „Odmawiaj jak najczęściej Różaniec...".

  W innych, uznanych przez Kościół objawieniach, w małej niemieckiej wiosce - Heede, które trwały od 1 listopada 1937 r. do 1940 r. Matka Boża wskazuje na ratunek w postaci modlitwy różańcowej, mówi do wizjonerek: „...Pozostańcie oddane Bogu i dobre. Módlcie się często i chętnie różańcem...”. Jedna z wizjonerek  - Greta Gansforth, stygmatyczka otrzymała także przesłanie od Pana Jezusa, który kolejny raz zwraca uwagę na brak odpowiedzi ze strony ludzkość na upomnienia z Nieba oraz konieczność pokuty i odmawiania Różańca świętego, wskazując na jego potęgę i skuteczność:

„Ludzkość nie posłuchała Mojej Matki kiedy objawiła się w Fatimie i nakłaniała do odprawiania pokuty. Teraz Ja sam przychodzę, aby upomnieć ludzi. Czasy są niezwykle poważne! Ludzie powinni wreszcie pokutować, odwrócić się od swoich grzechów i modlić. W szczególności jak najczęściej powinien być odmawiany Różaniec święty! Różaniec jest niezwykle potężny w oczach Boga...”.

Zwróćmy uwagę na fakt, że sam Pan Jezus wskazuje na autorytet swojej Matki i  potwierdza niezwykłą skuteczność modlitwy różańcowej.

  Wezwanie do modlitwy różańcowej nie dotyczy tylko wybranej, wąskiej grupy, Maryja swoje słowa kieruje do każdego, nie ma ludzi straconych, czego przykładem może być niezwykłe wydarzenie, które miało miejsce w Tre Fontane (Trzy Źródła), we Włoszech, 12 kwietnia 1947 r. Matka Boża objawiła się trójce dzieciom oraz ich ojcu -  Brunowi Cornacchioli, który, jak sam o sobie mówił:

„...byłem wojującym sługą Szatana w sekcie protestanckiej, nieprzyjacielem Kościoła i Dziewicy Maryi”.

Był to człowiek przepojony nienawiścią, pogardą dla tego, co święte, w takim stopniu, że planował zamordować ojca świętego Piusa XII....W dniu objawienia był pochłonięty konstruowaniem bluźnierczego wystąpienia, przeciwko Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Bruno w jednej chwili doznał nawrócenia, uwierzył w Boga, którego wcześniej odrzucał. Maryja powiedziała do niego:

„Jestem Dziewicą Objawienia. Przestań mnie prześladować i wracaj do Kościoła katolickiego - Świętej Owczarni Królestwa Niebieskiego na ziemi. Obietnica Boga jest i pozostaje wieczna i niezmienna. Dziewięć piątków Świętego Serca Jezusowego, które odbyłeś zanim wstąpiłeś na drogę kłamstwa, uratowały ciebie... Moje ciało nie rozłożyło się... Mój Syn i Aniołowie przyszli aby mnie zabrać w momencie przejścia z tego świata... Proszę o to, aby dużo się modlono i codziennie odmawiano różaniec o nawrócenie grzeszników, niewierzących i o jedność chrześcijan. Na tej ziemi pełnej grzechu dokonam potężnych cudów dla nawrócenia niewierzących... Jestem Przyciąganiem Najświętszej Trójcy”.

Maryja ukazuje Brunowi potężną siłę modlitwy różańcowej, nauczając, czym jest Różaniec św.:

„Pamiętaj synu, że Różaniec nie jest modlitwą skierowaną tylko do mnie, lecz do Trójcy Świętej, w której jestem obecna. Zapamiętaj: Różaniec uczy pokory, posłuszeństwa, miłości i chroni przed niebezpieczeństwami w świecie, zagrożeniami moralnymi, pokusami przeciw wierze, przed zagrożeniami dla pokoju rodzin i całej ludzkości. Synu mój, Różaniec jest małą Ewangelią, bastionem przeciwko atakom sił zła. Módl się, a będziesz mocny. Ja będę z tobą”.

 Jednocześnie Maryja składa obietnicę:

„Każde „Zdrowaś Mario” wypowiedziane z wiarą i miłością jest jak złota strzała, która dosięga Serca Jezusa”. Ponadto prosi: „Módl się, módl się dużo, módl się wiele. Odmawiaj codziennie święty Różaniec w intencji nawrócenia grzeszników, za niewierzących i za jedność chrześcijaństwa”...

Brunowi Cornacchioli zostało przekazane także orędzie, które miał usłyszeć tylko papież. Co ciekawe, Bruno dane mu orędzie zanotował w tym samym zeszycie, w którym miał zapisać tekst przeciwko prawdzie o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Wartym uwagi jest fakt, że żona Bruna, swego czasem wybłagała na nim, by odprawił dziewięć pierwszych piątków miesiąca, co też mimo dużych oporów uczynił, i pomimo tego, że później zbłądził, jak wiemy, planował nawet morderstwo, to właśnie przez fakt odprawienia tego nabożeństwa, jak mówi Maryja, został uratowany. Warto pamiętać, by pielęgnować swoją więź z Bogiem, przez skuteczne narzędzie jakim jest modlitwa, ponieważ nigdy do końca nie wiemy, nie znamy wartości naszych szczerych aktów czci dla Boga i Maryi, które miały miejsce w naszej przeszłości, nie znamy do końca ich skutków, i jak pokazuje historia Bruna Cornacchioli, mogą one w przyszłości mieć kluczowe znaczenie dla naszego zbawienia…

  W świetle niniejszych rozważań, bardzo interesującą postacią wydaje się być znany, maryjy kapłan - ks. Stefano Gobbi, mistyk, założyciel Kapłańskiego Ruchu Maryjnego któremu Maryja przekazywała regulane przesłania, trwające od 1973 r.  do 31 grudnia 1997 r.  Ks. Gobbi był przyjacielem  św. Jana Pawła II.  Ówczesny Papież - Benedykt XVI, gdy dowiedział się o śmierci ks. Gobbiego (zmarł 29 czerwca 2011 r., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła),  powiedział, że kapłan ten poszedł prosto do Nieba. Natomiast ks. Piotr Glas (znany rekolekcjonista i były egzorcysta), wyraził się o ks. Gobbim, że jest prorokiem i umiłowanym synem Maryi, a także wzorem dla jego kapłańskiego życia.

  Maryja oprócz wielu pouczeń, wskazań na niebezpieczeństwa, mających charakter apokaliptyczny, potwierdza ks. Gobbiemu wszystko to, o czym mówiła w swoich dotychczasowych objawieniach danych wcześniejszym pokoleniom, m.in., o potrzebie omawiania Różańca i jego skuteczności:

„Niech codziennie odmawiają różaniec, aby przyspieszyć mój powrót”. (25 k) „Módlcie się ze Mną i przeze Mnie. Odmawiajcie tę modlitwę, tak prostą a skuteczną, o którą was prosiłam: Różaniec Święty”. (68 d)

Matka Boża mówi o bitwie, w której, niestety, ci którzy nie chcą walczyć Różańcem – polegną, jednocześnie wskazując na konieczność użycia broni, w postaci modlitwy różańcowej, która niszczy szatana:

„Nie dziwcie się jeśli w tej bitwie upadną wszyscy, którzy nie chcieli lub nie umieli używać broni, którą Ja Sama wam dałam. Tą bronią jest modlitwa prosta, pokorna i Moja: Święty Różaniec”. Jest to modlitwa prosta i pokorna i dlatego najbardziej skuteczna. Potrafi ona pokonać szatana, zwodzącego was dziś przede wszystkim pychą i  zarozumiałością. Jest to modlitwa Moja, gdyż odmawia się ja ze mną i za Moim pośrednictwem…” ( 100 g - i)

Maryja mówi również o powołaniu do tego, by walczyć na pierwszej linii w walce ze złem, aby demaskować kłamstwo, z różańcem i krzyżem św., w obronie Prawdy:

„Postawie każdego z was na właściwym miejscu. Niech każdy stara się jedynie dobrze spełniać swoje zadania(…). Niektórzy z was będą wezwani by walczyć na pierwszej linii. Otrzymają światło i siłę do odparcia ataków ze strony tych, którzy będą usiłowali zniszczyć Prawdę zawartą w Ewangelii Mego Syna Jezusa. Waszych ustach będzie miecz obosieczny, by demaskować błąd i bronić Prawdy. W jednej ręce będziecie trzymać Różaniec , a w drugiej – Krzyż Mojego Syna. Będziecie do Niego przyciągać coraz więcej dusz, w miarę jak coraz intensywniejsza stawać się będzie walka”. (126 e-j)

  Na świecie jest jeszcze wiele miejsc objawień, jak choćby nieopisane tutaj m.in.: Quito, La Salette, Lourdes, Gietrzwałd, Fatimia, Kibeho, gdzie Maryja przychodzi z konkretnym lekarstwem na coraz bardziej szerzące się zło w świecie. Bóg jest niestrudzony w ratowaniu dusz. Tak bardzo Mu na nas zależy, że dopóki jesteśmy „w drodze”, nigdy z nas nie zrezygnuje, będzie o nas walczył, i będzie to walka do ostatniego naszego tchnienia. W tę walkę, w szczególny sposób włączona jest Niepokalana. Wszędzie gdzie się pojawia, zwycięża, ponieważ jest Pełna Łaski. Wiedzmy, że Jej zwycięstwo jest pewne, nawet gdy wszystko wydaje się już stracone. Maryja objawia się w różnych częściach świata, w różnym czasie mówi do różnych pokoleń, jednak w tym wszystkim można dostrzec wyraźny, Boży schemat, mający związek z ratunkiem dusz przed wiecznym zatraceniem (piekłem). Co więcej, ów schemat, dotyczy zdecydowanego działania, a wyraża się w kluczowych słowach kierowanych do nas prze Maryję:

                         nawrócenie, pokuta, wynagrodzenie, modlitwa, Różaniec.

  Pamiętajmy, że wielu świętych, papieży potwierdzało skuteczność modlitwy różańcowej, wskazując na Różaniec, jako ratunek przed wieloma zagrożeniami. Natomiast św. Jan Paweł II nadał Różańcowi moc prywatnego egzorcyzmu.  Należy zatem iść za głosem Matki Bożej, bo Ona jest najdoskonalszym połączeniem ludzkości z Trójcą Przenajświętszą. Jest światłem na czasy ostateczne, natomiast Jej Różaniec, jak powiedział ks. Glas, to pewnego rodzaju pępowina łącząca nas, z Matką Bożą, ponieważ pragnie Ona jak najściślejszego zjednoczenia ze sobą swoich dzieci. Dlatego nie bądźmy głusi na wezwania Maryi, chwyćmy za różańce i gorliwie się módlmy, nie zrażając się żadnymi przeciwnościami i trudnościami, a gdyby nawet takowe się pojawiły, to warto wziąć sobie do serca słowa św. Pawła VI, który mawiał, że najgorszy Różaniec to ten, którego nie odmówiliśmy.

„By była bardziej znana i miłowana…”

Dariusz Lasek

Źródła:

  • Tomasz P. Terlikowski. Akita objawienia i przesłania. Wyd. Esprit. 2019.
  • Stefano Gobbi. Do Kapłanów Umiłowanych synów Matki Bożej. Wyd. Vox Domini.1998.
  • Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Traktat o prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Wydawnictwo Księży Marianów MIC. 2009.
  • Piotr Glas. Ostatnie wołanie Maryi. Wyd. Esprit. 2019 .                                                                                                                                                                               
  • www.rozaniec.maryjni.pl
  • www.adonai.pl

©2020 Męska Wspólnota
PROJEKT I WYKONANIE: Net Partners - strony www